ایده پرداز نیاز تبلیغاتى سازمان را ارزیابى و بر اساس آن شروع به ایده پردازى مى نماید،که این پیام چگونه در غالب کانسپت منتقل شود و بعد از پیدا کردن ایده مورد نظر شرایط سنحى انجام مى شود که آیا این ایده با مخاطب متناسب است یا خیر؟!

سناریو تهیه مى شود و ایده براى تیم تامین محتوا پرزنت مى شود و در نهایت آن ایده به مرحله اجرا مى رسد.

شما مى توانید در گروه ما از خدمات ایده پردازى بهرمند شوید.