ارائه خدمات مشاوره مارکتینگ و تبلیغات به منظور بهبود زیر ساخت ها و شناسایى جایگاه کسب و کار در بازار و تعیین خط مشى تبلیغاتى هدفمند براى کسب و کار.

در گروه ما این خدمات به دو صورت ارائه مى شود :

مشاوره گروهى : حضور چهار کسب و کار متفاوت در جلسات مساوره چهار ساعته به صورت هفتگى و ارائه مشاوره تخصصى به آنها.

مشاوره فردى : ارائه مشاوره فردى تخصصى به یک کسب و کار در جلسات مشاوره سه الى چهار ساعته به صورت هفتگى.